WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GK SANOK RC
Przychody ze sprzedaży 1 118 633 1 038 417 244 387 221 504
Zysk operacyjny 72 968 43 054 15 941 9 184
Zysk przed opodatkowaniem 69 811 40 364 15 252 8 610
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 62 123 42 381 13 572 9 040
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 141 372 50 609 30 885 10 795
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -48 703 -58 368 -10 640 -12 450
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -50 828 -13 449 -11 104 -2 869
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 41 863 -21 205 9 146 -4 523
Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 075 465 26 881 922 26 075 465 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 881 922 27 509 164 26 881 922 27 509 164
Zysk na jedną akcję 2,38 1,58 0,52 0,34
Rozwodniony zysk na jedna akcję 2,31 1,54 0,50 0,33
Aktywa razem (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 1 060 396 1 016 547 228 750 216 752
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 199 353 228 419 43 005 48 704
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 278 832 240 723 60 150 51 328
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 582 211 547 405 125 596 116 720
Kapitał akcyjny (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 5 376 5 376 1 160 1 146
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
Przychody ze sprzedaży 803 745 720 761 175 594 153 746
Zysk operacyjny 55 279 44 860 12 077 9 569
Zysk przed opodatkowaniem 60 280 19 114 13 169 4 077
Zysk netto 55 449 22 245 12 114 4 745
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 118 841 47 558 25 963 10 145
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -32 122 -57 297 -7 018 -12 222
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -51 430 -9 084 -11 236 -1 938
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 35 281 -18 821 7 708 -4 015
Liczba wszystkich akcji – stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 075 465 26 881 922 26 075 465 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 881 922 27 509 164 26 881 922 27 509 164
Zysk na jedną akcję 2,13 0,83 0,46 0,18
Rozwodniony zysk na jedna akcję 2,06 0,81 0,45 0,17
Aktywa razem (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 951 551 936 277 205 270 199 637
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 162 234 206 218 34 997 43 971
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 191 519 156 695 41 315 33 411
Kapitał własny (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 597 798 573 364 128 958 122 255
Kapitał akcyjny (stan na 30.09.2023 oraz na 31.12.2022) 5 376 5 376 1 160 1 146