Najbliższe wydarzenia

Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

marzec 2, 2021

Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 7 125 240 5 413 310 1 580 892 1 254 388
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 94 712 55 436 21 014 12 846
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 88 642 48 047 19 667 11 134
Zysk (strata) netto 71 954 38 444 15 965 8 908
Zysk (strata) na 1 akcję 4,44 2,37 0,99 0,55
Rozwodniony zysk na 1 akcję 4,44 2,37 0,99 0,55
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -234 931 -30 786 -52 125 -7 134
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 215 -1 742 -1 823 -404
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 133 268 64 571 29 568 14 963
Przepływy pieniężne netto, razem -109 878 32 043 -24 379 7 475
31.12.2020 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2020
X.Aktywa razem 3 023 045 2 614 496 655 076 585 422
XI.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 092 609 1 764 245 453 456 395 039
XII.Zobowiązania długoterminowe 292 924 156 564 63 475 35 057
XIII.Zobowiązania krótkoterminowe 1 799 685 1 607 681 389 981 359 982
XIV.Kapitał własny 930 436 850 251 201 620 190 383
XV.Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 508 3 625
XVI.Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Wartość księgowa na 1 akcję 57,48 52,52 12,46 11,76
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 57,48 52,52 12,46 11,76
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 4 305 772 2 978 191 955 331 609 115
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 139 20 317 8 462 4 708
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 46 537 28 096 10 325 6 510
Zysk (strata) netto 38 891 24 403 8 629 5 655
Zysk (strata) na 1 akcję 2,40 1,51 0,53 0,35
Rozwodniony zysk na 1 akcję 2,40 1,51 0,53 0,35
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -213 534 -998 -47 377 -231
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 77 144 49 293 17 166 11 422
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21 144 -32 255 4 685 -7 474
Przepływy pieniężne netto, razem -115 276 16 040 -25 577 3 717
31.12.2020 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2020
X.Aktywa razem 2 082 960 1 858 337 451 365 416 108
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 451 911 1 252 418 314 621 280 434
XII.Zobowiązania długoterminowe 202 042 142 437 43 781 31 894
XIII.Zobowiązania krótkoterminowe 1 249 869 1 109 981 270 839 248 540
XIV.Kapitał własny 631 049 605 919 136 745 135 674
XV.Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 508 3 625
XVI.Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Wartość księgowa na 1 akcję 38,98 37,43 8,45 8,38
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 38,98 37,43 8,45 8,38

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl