Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 087 304 577 947 239 115 130 130
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 410 616 260 756 90 301 58 712
EBITDA* 420 079 269 857 92 382 60 761
Zysk / strata brutto 419 001 253 995 92 145 57 189
Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 402 080 230 090 88 424 51 807
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 358 626 10 575 998 10 358 626 10 575 998
Liczba rozwadniających potecjalnych akcji zwykłych 40 293 45 872 40 293 45 872
Zysk / strata na jedną akcję 38,82 21,76 8,54 4,90
Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję 38,67 21,66 8,50 4,88
Rzeczowe aktywa trwałe 224 372 186 329 49 631 41 722
Zapasy 367 157 102 872 81 215 23 034
Należności 240 849 151 602 53 276 33 946
Środki pieniężne 361 256 153 788 79 910 34 435
Aktywa razem 1 693 649 603 793 374 635 135 198
Kapitał własny 1 399 323 352 761 309 530 78 988
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 294 326 251 032 65 105 56 210
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 347 354 195 265 76 389 43 966
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -369 830 -6 090 -81 331 -1 371
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 972 -49 516 -4 832 -11 149
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych -38 584 139 005 -8 485 31 298