Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze/2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
SKONSOLIDOWANE
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 862 86 380 20 202 19 449
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 104 26 723 3 981 6 017
Zysk (strata) brutto 16 873 24 793 3 711 5 582
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 15 001 18 716 3 299 4 214
– z działalności kontynuowanej 15 001 18 716 3 299 4 214
– z działalności zaniechanej 0 0 0 0
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Aktywa razem 505 546 524 207 111 827 113 593
Rzeczowe aktywa trwałe 131 466 129 014 29 080 27 957
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 17 343 25 451 3 836 5 515
Należności krótkoterminowe 47 804 64 967 10 574 14 078
Należności długoterminowe 5 833 1 524 1 290 330
Zobowiązania krótkoterminowe 176 290 207 897 38 995 45 050
Zobowiązania długoterminowe 92 449 94 399 20 450 20 456
Kapitał własny 236 806 221 910 52 381 48 087
Kapitał zakładowy 44 837 44 837 9 918 9 716
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 337 -17 176 -4 912 -3 867
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -721 -94 -159 -21
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 503 1 892 -4 509 426
Zmiana stanu środków pieniężnych -43 561 -15 378 -9 580 -3 463
Liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,33 0,42 0,07 0,09
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,33 0,42 0,07 0,09
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,33 0,42 0,07 0,09
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,33 0,42 0,07 0,09
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,28 5,15 1,17 1,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,28 5,15 1,17 1,15
JEDNOSTKOWE
Wybrane dane finansowe 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 852 30 293 4 805 6 821

 

40458240_GK_Pozbud_SSF_1HY2021ok-sig-sig.pdf

40458240_GK_Pozbud_Sprawozdanie_zarzadu_1HY2021ok-sig-sig.pdf

40458240_POZBUD_30062021_Raport_z_przegladu_JSF.PDF

40458240_POZBUD_30062021_Raport_z_przegladu_SSF.PDF