Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 7 504 529 7 125 240 1 628 658 1 580 892
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 120 762 94 712 26 208 21 014
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 110 215 88 642 23 919 19 667
Zysk (strata) netto 90 290 71 954 19 595 15 965
Zysk (strata) na 1 akcję 5,58 4,44 1,21 0,99
Rozwodniony zysk na 1 akcję 5,58 4,44 1,21 0,99
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 825 -234 931 6 473 -52 125
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 640 -8 215 -573 -1 823
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 85 354 133 268 18 524 29 568
Przepływy pieniężne netto, razem 112 539 -109 878 24 424 -24 379
31.12.2021 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2021
X.Aktywa razem 3 498 612 2 688 334 760 667 594 659
XI.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 409 033 1 695 784 523 771 375 107
XII.Zobowiązania długoterminowe 94 007 204 693 20 439 45 278
XIII.Zobowiązania krótkoterminowe 2 315 026 1 491 091 503 332 329 829
XIV.Kapitał własny 1 089 579 992 550 236 896 219 552
XV.Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 520 3 581
XVI.Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Wartość księgowa na 1 akcję 67,31 61,32 14,63 13,56
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 67,31 61,32 14,63 13,56
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 4 430 646 4 305 772 961 553 955 331
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 51 152 38 139 11 101 8 462
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 62 828 46 537 13 635 10 325
Zysk (strata) netto 53 780 38 891 11 672 8 629
Zysk (strata) na 1 akcję 3,32 2,40 0,72 0,53
Rozwodniony zysk na 1 akcję 3,32 2,40 0,72 0,53
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 89 695 -213 534 19 466 -47 377
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 255 77 144 1 357 17 116
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 750 21 114 -1 682 4 685
Przepływy pieniężne netto, razem 88 200 -115 276 19 142 -25 577
31.12.2021 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2021
X.Aktywa razem 2 326 472 1 784 939 505 821 394 828
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 625 389 1 121 309 353 392 248 033
XII.Zobowiązania długoterminowe 87 643 115 964 19 055 25 651
XIII.Zobowiązania krótkoterminowe 1 537 746 1 005 345 334 336 222 382
XIV.Kapitał własny 701 083 663 630 152 429 146 795
XV.Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 520 3 581
XVI.Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Wartość księgowa na 1 akcję 43,31 41,00 9,42 9,07
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 43,31 41,00 9,42 9,07

 

41774398_AB_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego_3.pdf

41774398_AB_konsolidacja_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego_4.pdf

41774398_H1_21_22_Sprawozdanie_Zarzadu_2.pdf

41774398_H1_21_22_Sprawozdanie_finansowe_1.pdf