Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 56 727 52 917 12 219 11 637
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 3 908 3 895 842 857
EBITDA 5 397 5 312 1 162 1 168
Zysk/Strata brutto 25 499 3 633 5 492 799
Zysk/Strata netto 21 341 1 976 4 597 435
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 576 6 763 770 1 487
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 29 946 -1 022 6 450 -225
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 335 -4 135 -718 -909
Przepływy pieniężne netto razem 30 187 1 606 6 502 353
Średnioważona liczba akcji 2 317 655 2 319 005 2 317 655 2 319 005
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 9,21 (PLN) 0,85 (PLN) 1,98 (EUR) 0,19 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa razem 76 104 59 639 16 259 12 967
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 626 27 784 4 834 6 041
Zobowiązania długoterminowe 2 323 2 746 496 597
Zobowiązania krótkoterminowe 20 303 25 038 4 338 5 444
Kapitał własny 53 478 31 855 11 425 6 926
Kapitał podstawowy 2 318 2 318 495 504
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 5 363 5 109 1 155 1 124
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -46 -146 -10 -32
EBITDA 866 719 187 158
Zysk/Strata brutto 16 070 2 672 3 461 588
Zysk/Strata netto 13 218 2 635 2 847 579
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 684 647 578 142
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 034 1 343 6 469 295
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 633 -2 181 -783 -480
Przepływy pieniężne netto razem 29 139 -191 6 276 -42
Średnioważona liczba akcji 2 317 655 2 319 005 2 317 655 2 319 005
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 5,70 (PLN) 1,14 (PLN) 1,23 (EUR) 0,25 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa razem 49 268 35 963 10 526 7 819
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 546 7 741 1 612 1 683
Zobowiązania długoterminowe 895 1 341 191 292
Zobowiązania krótkoterminowe 6 651 6 400 1 421 1 391
Kapitał własny 41 722 28 222 8 914 6 136
Kapitał podstawowy 2 318 2 318 495 504

 

43311162_FS_GKK2_Holding_SA_6M2022_3.pdf

43311162_Raport_z_przegladu_SSF_K2_Holding_6M2022_1.pdf

43311162_Sprawozdanie_z_badania_JSF_K2_Holding_SA_6M2022_2.pdf