Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 286 076 1 087 304 61 618 239 115
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) -9 115 410 616 -1 963 90 301
EBITDA* 2 316 420 079 499 92 382
Zysk / strata brutto 3 349 419 001 721 92 145
Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -4 189 402 080 -902 88 424
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 9 770 435 10 358 626 9 770 435 10 358 626
Liczba rozwadniających potecjalnych akcji zwykłych 0 40 293 0 40 293
Zysk / strata na jedną akcję -0,43 38,82 -0,09 8,54
Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję -0,43 38,67 -0,09 8,50
Rzeczowe aktywa trwałe 380 703 224 372 81 336 49 631
Zapasy 258 756 367 157 55 283 81 215
Należności 104 822 240 849 22 395 53 276
Środki pieniężne 264 868 361 256 56 588 79 910
Aktywa razem 1 276 453 1 693 649 272 711 374 635
Kapitał własny 1 173 006 1 399 323 250 610 309 530
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 103 447 294 326 22 101 65 105
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 150 347 354 1 325 76 389
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -82 970 -369 830 -17 871 -81 331
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 007 -21 972 -217 -4 832
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych -74 738 -38 584 -16 098 -8 485

 

43581742_Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa_Mercator_1H2022_1.pdf

43581742_Oswiadczenie_Zarzadu_MM_1H2022_4.pdf

43581742_Raport_polroczny_Grupa_Mercator_Medical_2022_3.pdf

43581742_Raport_z_przegladu_JSF_Mercator_Medical_30062022-sig-sig_2.pdf

43581742_Raport_z_przegladu_SSF_Mercator_Medical_30062022-sig-sig_5.pdf

43581742_Skonsolidowane_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Mercator_1H2022_6.pdf