Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 8 589 810 7 504 529 1 814 531 1 628 658
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 160 894 120 762 33 988 26 208
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 123 402 110 215 26 068 23 919
Zysk (strata) netto 98 973 90 290 20 907 19 595
Zysk (strata) na 1 akcję 6,11 5,58 1,29 1,21
Rozwodniony zysk na 1 akcję 6,11 5,58 1,29 1,21
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -145 006 29 825 -30 631 6 473
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 720 -2 640 -1 208 -573
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 160 491 85 354 33 902 18 524
Przepływy pieniężne netto, razem 9 765 112 539 2 063 24 424
31.12.2022 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2022
X.Aktywa razem 3 886 812 3 422 484 828 762 731 206
XI.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 629 125 2 278 645 560 593 486 828
XII.Zobowiązania długoterminowe 120 508 175 444 25 695 37 483
XIII.Zobowiązania krótkoterminowe 2 508 617 2 103 201 534 898 449 344
XIV.Kapitał własny 1 257 687 1 143 839 268 169 244 379
XV.Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 452 3 459
XVI.Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Wartość księgowa na 1 akcję 77,69 70,66 16,57 15,10
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 77,69 70,66 16,57 15,10
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 5 051 951 4 430 646 1 067 186 961 553
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 91 462 51 152 19 321 11 101
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 86 175 62 828 18 204 13 635
Zysk (strata) netto 72 129 53 780 15 237 11 672
Zysk (strata) na 1 akcję 4,46 3,32 0,94 0,72
Rozwodniony zysk na 1 akcję 4,46 3,32 0,94 0,72
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -48 757 89 695 -10 300 19 466
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 983 6 255 -3 376 1 357
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 68 221 -7 750 14 411 -1 682
Przepływy pieniężne netto, razem 3 481 88 200 735 19 142
31.12.2022 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2022
X.Aktywa razem 2 437 897 2 133 522 519 819 455 822
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 651 670 1 412 171 352 176 301 707
XII.Zobowiązania długoterminowe 37 017 87 559 7 893 18 707
XIII.Zobowiązania krótkoterminowe 1 614 653 1 324 612 344 283 283 000
XIV.Kapitał własny 786 227 721 351 167 643 154 115
XV.Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 452 3 459
XVI.Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Wartość księgowa na 1 akcję 48,57 44,56 10,36 9,52
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 48,57 44,56 10,36 9,52

 

44792970_AB_S.A._31.12.2022_Raport_JSF_4.PDF

44792970_AB_S.A._31.12.2022_Raport__SSF_MSSF_1.PDF

44792970_H1_22_23_Sprawozdanie_Zarzadu_3.pdf

44792970_H1_22_23_Sprawozdanie_finansowe_2.pdf