Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ilość sprzedanych wyrobów – tony 132 518 121 326 132 518 121 326
Przychody z umów z klientami 1 785 225 1 053 849 384 523 231 763
Zysk z działalności operacyjnej 139 789 100 901 30 109 22 190
EBITDA 157 077 118 494 33 833 26 059
EBITDA – jednostkowo w PLN na tonę 1 185 977 255 215
Zysk przed opodatkowaniem 140 312 104 934 30 222 23 077
Zysk netto 124 854 89 119 26 893 19 599
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -45 638 5 869 -9 830 1 291
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43 866 -24 714 -9 448 -5 435
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 354 -46 502 -1 153 -10 227
Przepływy pieniężne netto razem -94 858 -65 347 -20 432 -14 371
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,01 5,72 1,73 1,26
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,88 5,66 1,70 1,24
POZYCJE BILANSU 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa razem 1 458 565 1 172 616 311 619 254 950
Aktywa trwałe 414 339 382 578 88 523 83 180
Aktywa obrotowe 1 044 226 790 038 223 097 171 770
Kapitał własny 701 738 685 897 149 925 149 127
Kapitał akcyjny 1 558 1 558 333 339
Zobowiązania długoterminowe 28 603 29 479 6 111 6 409
Zobowiązania krótkoterminowe 728 224 457 240 155 583 99 413
Liczba akcji 15 582 689 15 582 689 15 582 689 15 582 689
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 45,03 44,02 9,62 9,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 44,30 43,46 9,47 9,45
Wypłacona dywidenda na akcję (w PLN/EUR) 6,80 2,92 1,45 0,63
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Przychody z działalności holdingowej 114 793 37 061 24 725 8 150
Zysk z działalności operacyjnej 103 500 27 608 22 293 6 071
EBITDA 103 898 28 057 22 379 6 170
Zysk przed opodatkowaniem 103 410 27 647 22 274 6 080
Zysk netto 103 424 27 655 22 277 6 082
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -763 30 211 -164 6 644
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 331 11 177 933 2 458
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 757 -46 068 -1 025 -10 131
Przepływy pieniężne netto razem -1 189 -4 680 -256 -1 029
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,64 1,78 1,43 0,39
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,53 1,76 1,41 0,39
POZYCJE BILANSU 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa razem 395 387 293 671 84 474 63 850
Aktywa trwałe 281 434 281 639 60 128 61 234
Aktywa obrotowe 112 579 10 668 24 052 2 319

 

43208265_ALUMETAL_SA_2022HY_SF_1.pdf

43208265_GRUPA_ALUMETAL_2022HY_SD_5.pdf

43208265_GRUPA_ALUMETAL_2022HY_SSF_3.pdf

43208265_Raport_z_przegladu_polrocznego_2022_Alumetal_SA_2.pdf

43208265_Raport_z_przegladu_polrocznego_2022_GK_Alumetal_SA_4.pdf