Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY
Przychody ze sprzedaży 759 211 691 183 164 580 148 876
Zysk operacyjny 51 949 43 956 11 261 9 468
Zysk przed opodatkowaniem 52 961 41 714 11 481 8 985
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 46 299 41 404 10 037 8 918
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 87 145 22 847 18 891 4 921
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -50 465 -40 520 -10 940 -8 728
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -24 494 -2 171 -5 310 -468
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 12 159 -19 842 2 636 -4 274
Liczba wszystkich akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 075 465 26 881 922 26 075 465 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 881 922 27 509 164 26 881 922 27 509 164
Zysk na jedną akcję 1,78 1,54 0,38 0,33
Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,72 1,51 0,37 0,32
Aktywa razem (stan na 30.06.2023 oraz 31.12.2022) 1 066 409 1 016 547 239 626 216 752
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2023 oraz 31.12.2022) 208 360 228 419 46 819 48 704
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2023 oraz 31.12.2022) 292 190 240 723 65 656 51 328
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 30.06.2023 oraz 31.12.2022) 565 859 547 405 127 151 116 720
Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2023 oraz 31.12.2022) 5 376 5 376 1 208 1 146
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
Przychody ze sprzedaży 552 823 482 079 119 840 103 836
Zysk operacyjny 39 169 34 453 8 491 7 421
Zysk przed opodatkowaniem 46 467 8 447 10 073 1 819
Zysk netto 41 589 9 010 9 016 1 941
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 75 221 22 234 16 306 4 789
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -41 789 -35 512 -9 059 -7 649
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -24 629 -11 048 -5 339 -2 380
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 8 789 -24 323 1 905 -5 239
Liczba wszystkich akcji – stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 075 465 26 881 922 26 075 465 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 881 922 27 509 164 26 881 922 27 509 164
Zysk na jedną akcję 1,59 0,34 0,35 0,07
Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,55 0,33 0,34 0,07
Aktywa razem (stan na 30.06.2023 oraz 31.12.2022) 955 827 936 277 214 778 199 637
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2023 oraz 31.12.2022) 175 467 206 218 39 428 43 971
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2023 oraz 31.12.2022) 196 807 156 695 44 223 33 411
Kapitał własny (stan na 30.06.2023 oraz 31.12.2022) 583 553 573 364 131 127 122 255
Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2023 oraz 31.12.2022) 5 376 5 376 1 208 1 146

 

46155790_zal01_Raport_30062023.pdf