Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 31 520 24 984 6 833 5 381
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 2 517 2 900 546 625
EBITDA 3 697 4 209 801 907
Zysk/Strata brutto 2 145 24 467 465 5 270
Zysk/Strata netto 2 634 21 341 571 4 597
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 124 3 576 -677 770
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -327 29 946 -71 6 450
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 188 -3 335 -258 -718
Przepływy pieniężne netto razem -4 639 30 187 -1 006 6 502
Średnioważona liczba akcji 2 467 655 2 317 655 2 467 655 2 317 655
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 1,07 (PLN) 9,21 (PLN) 0,23 (EUR) 1,98 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
Aktywa razem 58 135 60 876 13 063 12 980
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 653 23 194 6 214 4 946
Zobowiązania długoterminowe 3 703 3 770 832 804
Zobowiązania krótkoterminowe 23 950 19 424 5 382 4 142
Kapitał własny 30 482 37 682 6 849 8 035
Kapitał podstawowy 2 468 2 468 555 526
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 4 838 5 363 1 049 1 155
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 163 -46 35 -10
EBITDA 830 866 180 187
Zysk/Strata brutto 2 318 16 070 502 3 461
Zysk/Strata netto 2 276 13 218 493 2 847
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 121 2 684 26 578
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 240 30 034 486 6 469
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -635 -3 633 -138 -783
Przepływy pieniężne netto razem 1 726 29 139 374 6 276
Średnioważona liczba akcji 2 467 655 2 317 655 2 467 655 2 317 655
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 0,92 (PLN) 5,70 (PLN) 0,20 (EUR) 1,23 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
Aktywa razem 29 312 28 579 6 587 6 094
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 876 6 585 3 343 1 404
Zobowiązania długoterminowe 3 026 3 866 680 824
Zobowiązania krótkoterminowe 11 850 2 719 2 663 580
Kapitał własny 14 436 21 994 3 244 4 690
Kapitał podstawowy 2 468 2 468 555 526

 

46208538_zal01_Fabrity_Holding_SSF_RzP_2023-06-30_pl.pdf

46208538_zal02_FS_GKFAB_Holding_SA_6M2023.pdf

46208538_zal03_Fabrity_Holding_JSF_RzP_2023-06-30_pl.pdf