Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 234 251 286 076 50 781 61 618
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) -53 514 -9 115 -11 601 -1 963
EBITDA* -42 755 2 316 -9 268 499
Zysk / strata brutto 4 246 3 349 920 721
Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -8 127 -4 189 -1 762 -902
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 9 627 481 9 770 435 9 627 481 9 770 435
Liczba rozwadniających potecjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
Zysk / strata na jedną akcję -0,84 -0,43 -0,18 -0,09
Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję -0,84 -0,43 -0,18 -0,09
Rzeczowe aktywa trwałe 273 305 380 703 61 413 81 336
Zapasy 119 777 258 756 26 914 55 283
Należności 93 239 104 822 20 951 22 395
Środki pieniężne 246 732 264 868 55 442 56 588
Aktywa razem 1 004 842 1 276 453 225 792 272 711
Kapitał własny 888 611 1 173 006 199 674 250 610
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116 231 103 447 26 118 22 101
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 835 6 150 2 566 1 325
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 105 -82 970 4 792 -17 871
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 137 -1 007 -2 414 -217
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych 23 388 -74 738 5 070 -16 098

 

46468366_zal01_Raport_z_przegladu_JSF_Mercator_Medical_30.06.2023-sig__002_.pdf

46468366_zal02_Raport_z_przegladu_SSF_Mercator_Medcial_30.06.2023-sig__002_.pdf

46468366_zal03_20230929_Oswiadczenie_zarzadu_podp.pdf

46468366_zal04_Raport_polroczny_Grupa_Mercator_Medical_1H_2023_28.09.2023_podp.pdf

46468366_zal05_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe__na_30.06.2023-sig.pdf

46468366_zal06_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2023-sig.pdf