Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 101 978 8 337 266 1 861 967 1 775 851
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 166 085 169 650 38 169 36 136
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 132 415 124 556 30 431 26 531
Zysk (strata) netto 106 193 99 752 24 405 21 247
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,56 6,16 1,51 1,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,56 6,16 1,51 1,31
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 135 681 155 106 31 182 33 038
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 141 -4 937 -952 -1 052
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -95 499 -195 835 -21 947 -41 713
Przepływy pieniężne netto, razem 36 041 -45 666 8 283 -9 727
31.03.2024 30.09.2023 31.03.2024 30.09.2023
Aktywa, razem 3 532 431 4 246 556 821 324 916 075
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 209 022 2 944 898 513 619 635 279
Zobowiązania długoterminowe 186 406 191 909 43 341 41 399
Zobowiązania krótkoterminowe 2 022 616 2 752 989 470 277 593 880
Kapitał własny 1 323 409 1 301 658 307 705 280 796
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 764 3 492
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 81,75 80,41 19,01 17,35
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 81,75 80,41 19,01 17,35
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 829 988 4 812 082 1 110 010 1 024 981
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 100 121 87 078 23 009 18 548
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 104 513 82 158 24 019 17 500
Zysk (strata) netto 87 185 69 014 20 037 14 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,39 4,26 1,24 0,91
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,39 4,26 1,24 0,91
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 139 494 33 348 32 058 7 103
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 573 -4 906 1 281 -1 045
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -108 450 -73 601 -24 924 -15 677
Przepływy pieniężne netto, razem 36 617 -45 159 8 415 -9 619
31.03.2024 30.09.2023 31.03.2024 30.09.2023
Aktywa, razem 2 365 972 2 896 449 550 111 624 827
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 481 701 2 079 066 344 510 448 500
Zobowiązania długoterminowe 116 084 115 863 26 991 24 994
Zobowiązania krótkoterminowe 1 365 617 1 963 203 317 519 423 506
Kapitał własny 884 271 817 383 205 601 176 327
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 764 3 492
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 54,63 50,49 12,70 10,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 54,63 50,49 12,70 10,89

 

48658216_zal01_H1_23_24_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf

48658216_zal02_H1_23_24_Sprawozdanie_finansowe.pdf

48658216_zal03_AB_S.A._31.03.2024_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF.pdf

48658216_zal04_AB_S.A._31.03.2024_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF.pdf