Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody netto ze sprzedaży usług 10 718,00 10 762,00 2 286,00 2 351,00
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -754,00 -438,00 -161,00 -96,00
EBITDA 1 080,00 1 288,00 230,00 281,00
Zysk/Strata brutto 15 179,00 2 258,00 3 238,00 493,00
Zysk/Strata netto 12 611,00 1 994,00 2 690,00 436,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 090,00 2 055,00 -659,00 449,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 32 534,00 630,00 6 939,00 138,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 628,00 -2 937,00 -5 253,00 -642,00
Przepływy pieniężne netto razem 4 816,00 -252,00 1 027,00 -55,00
Średnioważona liczba akcji 2 467 655,00 2 317 655,00 2 467 655,00 2 317 655,00
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 5,11 0,86 1,09 0,19
POZYCJE BILANSOWE
Aktywa razem 28 579,00 35 963,00 6 094,00 7 819,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 585,00 7 741,00 1 404,00 1 683,00
Zobowiązania długoterminowe 3 866,00 1 341,00 824,00 292,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 719,00 6 400,00 580,00 1 391,00
Kapitał własny 21 994,00 28 222,00 4 690,00 6 136,00
Kapitał podstawowy 2 468,00 2 318,00 526,00 504,00

 

45164700_K2H_Osw_Zarzad_2023-04-26_pl.xhtml_7.xades

45164700_K2H_Osw_Zarzad_2023-04-26_pl_11.xhtml

45164700_K2H_Osw_lad_2023-04-26_pl.xhtml_2.xades

45164700_K2H_Osw_lad_2023-04-26_pl_5.xhtml

45164700_K2H_SzDZ_J_2022.xhtml_8.xades

45164700_K2H_SzDZ_J_2022_9.xhtml

45164700_K2H_ocena_RN_2023-04-26_pl_10.xhtml

45164700_K2H_osw_RN_2023-04-26_pl_4.xhtml

45164700_K2_Holding_JSF_SzB_2022-12-31_pl.xhtml_3.xades

45164700_K2_Holding_JSF_SzB_2022-12-31_pl_1.xhtml

45164700_SF_K2H_2022_2023-04-26_pl.xhtml_6.xades

45164700_SF_K2H_2022_2023-04-26_pl_12.xhtml