Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 433 292,00 781 658,00 92 420,00 170 761,00
Wynik na działalności operacyjnej -46 245,00 -69 740,00 -9 864,00 -15 235,00
EBITDA (*) -42 166,00 -66 412,00 -8 994,00 -14 508,00
Wynik netto 23 969,00 -27 106,00 5 113,00 -5 922,00
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w sztukach, rozwodniona) 9 770 435,00 10 121 813,00 9 770 435,00 10 121 813,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję 2,45 -2,68 0,52 -0,59
Długoterminowe aktywa finansowe 84 963,00 149 682,00 18 116,00 32 544,00
Zapasy 133 094,00 126 699,00 28 379,00 27 547,00
Należności 131 537,00 128 884,00 28 047,00 28 022,00
Pozostałe aktywa finansowe 166 532,00 195 695,00 35 509,00 42 548,00
Środki pieniężne 87 059,00 127 367,00 18 563,00 27 692,00
Aktywa razem 665 757,00 787 493,00 141 955,00 171 216,00
Kapitał zakładowy 10 647,00 10 647,00 2 270,00 2 315,00
Kapitał własny 66 225,00 43 043,00 14 121,00 9 358,00
Zobowiązania długoterminowe 2 113,00 364 569,00 451,00 79 264,00
Zobowiązania krótkoterminowe 588 173,00 375 066,00 125 413,00 81 547,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 78,00 197 597,00 17,00 43 167,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 29 658,00 -18 471,00 6 326,00 -4 035,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -70 021,00 -62 747,00 -14 935,00 -13 708,00

 

45205431_CGO_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_3.xades

45205431_CGO_MER_2022-12-31_pl_8.xhtml

45205431_JSF_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_4.xades

45205431_JSF_MER_2022-12-31_pl_10.xhtml

45205431_LIST_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_15.xades

45205431_LIST_MER_2022-12-31_pl_6.xhtml

45205431_OcenaRN_MER_2022-12-31_pl_9.xhtml

45205431_OswiadczenieRN_MER_2022-12-31_pl_2.xhtml

45205431_RNF_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_13.xades

45205431_RNF_MER_2022-12-31_pl_7.xhtml

45205431_SZD_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_12.xades

45205431_SZD_MER_2022-12-31_pl_1.xhtml

45205431_SzBMercatorMedical_31.12.2022JSF.xhtml_14.XAdES

45205431_SzBMercatorMedical_31.12.2022JSF_16.xhtml

45205431_signed_OcenaRN_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_11.xades

45205431_signed_OswiadczenieRN_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_5.xades