Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
Przychody ze sprzedaży 1 042 172,00 968 768,00 230 143,00 206 635,00
Zysk operacyjny 67 055,00 59 259,00 14 808,00 12 640,00
Zysk przed opodatkowaniem 73 103,00 38 688,00 16 143,00 8 252,00
Zysk netto 67 728,00 38 537,00 14 956,00 8 220,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 156 384,00 79 876,00 34 534,00 17 037,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -59 720,00 -59 539,00 -13 188,00 -12 699,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -69 118,00 -10 060,00 -15 263,00 -2 146,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 27 547,00 10 267,00 6 083,00 2 190,00
Liczba wszystkich akcji – stan na koniec okresu 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
Średnia ważona liczba akcji 26 075 465,00 26 607 948,00 26 075 465,00 26 607 948,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 881 922,00 27 239 609,00 26 881 922,00 27 239 609,00
Zysk na jedną akcję 2,60 1,45 0,57 0,31
Rozwodniony zysk na jedna akcję 2,52 1,41 0,56 0,30
Aktywa razem 936 442,00 936 277,00 215 373,00 199 637,00
Zobowiązania długoterminowe 126 908,00 206 218,00 29 188,00 43 971,00
Zobowiązania krótkoterminowe 200 094,00 156 695,00 46 020,00 33 411,00
Kapitał własny 609 440,00 573 364,00 140 166,00 122 255,00
Kapitał akcyjny 5 376,00 5 376,00 1 237,00 1 146,00

 

47996091_zal01_informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml.xades

47996091_zal02_oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml.xades

47996091_zal03_JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2023.xhtml.xades

47996091_zal04_JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2023.xhtml

47996091_zal05_oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml

47996091_zal06_Oswiadczenie_RN_do_publikacji_grupa_i_jednostkowe.xhtml

47996091_zal07_List_Prezesa_Zarzadu_2023.xhtml

47996091_zal08_RN_ocena_SF_2023_21.03.2024.xhtml

47996091_zal09_SBR_SRC_2024-03-21_pl.xhtml

47996091_zal10_JSF_SRC_2023.xhtml

47996091_zal11_informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml

47996091_zal12_SBR_SRC_2024-03-21_pl.xhtml.XAdES

47996091_zal13_JSF_SRC_2023.xhtml.xades