Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody netto ze sprzedaży usług 9 359,00 10 718,00 2 067,00 2 286,00
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 284,00 -754,00 63,00 -161,00
EBITDA 1 559,00 1 080,00 344,00 230,00
Zysk/Strata brutto 9 497,00 15 179,00 2 097,00 3 238,00
Zysk/Strata netto 8 187,00 12 611,00 1 808,00 2 690,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 306,00 -3 090,00 68,00 -659,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 925,00 32 534,00 4 621,00 6 939,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 011,00 -24 628,00 -2 432,00 -5 253,00
Przepływy pieniężne netto razem 10 220,00 4 816,00 2 257,00 1 027,00
Średnioważona liczba akcji 2 458 522,00 2 467 655,00 2 458 522,00 2 467 655,00
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 3,33 5,11 0,74 1,09
POZYCJE BILANSOWE
Aktywa razem 25 120,00 28 579,00 5 777,00 6 094,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 773,00 6 585,00 1 098,00 1 404,00
Zobowiązania długoterminowe 2 068,00 3 866,00 476,00 824,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 705,00 2 719,00 622,00 580,00
Kapitał własny 20 347,00 21 994,00 4 680,00 4 690,00
Kapitał podstawowy 2 459,00 2 468,00 566,00 526,00

 

48168519_zal01_SF_FH_JEDN_2024-04-10_pl.xhtml.xades

48168519_zal02_Fabrity_Hold_JSF_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xades

48168519_zal03_Inf_Zarzadu_Wybor_audyt_2024-04-10_pl.xhtml.xades

48168519_zal04_FH_SzDZ_2024-04-10_pl.xhtml

48168519_zal05_FH_lad_korp_2024-04-10_pl.xhtml.xades

48168519_zal06_Fabrity_Hold_JSF_SzB_2023-12-31_pl.xhtml

48168519_zal07_Ocena_RN_spr_2024-04-10_pl.xhtml 48168519_zal08_Osw_RN_pow_kom_audyt_2024-04-10_pl.xhtml

48168519_zal09_FH_SzDZ_2024-04-10_pl.xhtml.xades

48168519_zal10_FH_lad_korp_2024-04-10_pl.xhtml

48168519_zal11_SF_FH_JEDN_2024-04-10_pl.xhtml

48168519_zal12_Inf_Zarzadu_Wybor_audyt_2024-04-10_pl.xhtml