Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody ze sprzedaży 125 688,00 130 761,00 27 756,00 27 891,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 700,00 27 592,00 7 663,00 5 885,00
Zysk (strata) brutto 34 544,00 27 397,00 7 628,00 5 844,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 29 794,00 24 318,00 6 579,00 5 187,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 29 794,00 24 318,00 6 579,00 5 187,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 254,00 8 686,00 1 823,00 1 853,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 778,00 20 172,00 613,00 4 303,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 856,00 -25 119,00 -5 047,00 -5 358,00
Przepływy pieniężne netto, razem -11 824,00 3 739,00 -2 611,00 798,00
Aktywa razem 269 342,00 257 618,00 61 946,00 54 930,00
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 43 472,00 39 629,00 9 998,00 8 450,00
Zobowiązania długoterminowe 19 127,00 17 037,00 4 399,00 3 633,00
Zobowiązania krótkoterminowe 24 345,00 22 592,00 5 599,00 4 817,00
Kapitał własny 225 870,00 217 989,00 51 948,00 46 481,00
Kapitał zakładowy 8 430,00 8 430,00 1 939,00 1 797,00
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,35 0,29 0,08 0,06
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,35 0,29 0,08 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,68 2,59 0,62 0,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,68 2,59 0,62 0,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,26 0,20 0,06 0,04
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,35 4,69
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,53 4,69

 

48313349_zal01_Informacja_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml

48313349_zal02_Informacja_Zarzadu_2023-12-31_pl.BES.xhtml.xades

48313349_zal03_Sprawozdanie_z_badania_ATM_Grupa_S.A._2023_jednostkowe.xhtml

48313349_zal04_Sprawozd_finans_ATM_2023-12-31_pl.xhtml

48313349_zal05_Sprawozd_Zarzadu_ATM_2023-12-31_pl.BES.xhtml.xades

48313349_zal06_Sprawozd_finans_ATM_2023-12-31_pl.BES.xhtml.xades

48313349_zal07_Oswiadczenie_RN_2023-12-31_pl.xhtml

48313349_zal08_Sprawozd_Zarzadu_ATM_2023-12-31_pl.xhtml

48313349_zal09_Sprawozdanie_z_badania_ATM_Grupa_S.A._2023_jednostkowe.xhtml.xades

48313349_zal10_Oswiadczenie_Zarzad_2023-12-31_pl.xhtml

48313349_zal11_Oswiadczenie_Zarzad_2023-12-31_pl.BES.xhtml.xades

48313349_zal12_Ocena_RN_2023-12-31_pl.xhtml