Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 189 611,00 36 114,00 41 871,00 7 703,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 240,00 1 962,00 2 261,00 418,00
Zysk (strata) brutto -2 396,00 -36 870,00 -529,00 -7 864,00
Zysk (strata) netto -1 428,00 -37 017,00 -315,00 -7 896,00
Aktywa razem 281 389,00 233 863,00 64 717,00 49 865,00
Rzeczowe aktywa trwałe 599,00 118,00 138,00 25,00
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 3 021,00 3 594,00 695,00 766,00
Należności krótkoterminowe 72 207,00 49 652,00 16 607,00 10 587,00
Należności długoterminowe 4 572,00 3 099,00 1 052,00 661,00
Zobowiązania krótkoterminowe 126 567,00 61 960,00 29 109,00 13 211,00
Zobowiązania długoterminowe 15 782,00 31 435,00 3 630,00 6 703,00
Kapitał własny 139 039,00 140 468,00 31 978,00 29 951,00
Kapitał zakładowy 44 837,00 44 837,00 10 312,00 9 560,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 197,00 -5 128,00 264,00 -1 094,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 41 408,00 433,00 9 144,00 92,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 756,00 8 231,00 -3 479,00 1 756,00
Zmiana stanu środków pieniężnych 26 850,00 3 535,00 5 929,00 754,00
Liczba akcji (szt.) 44 836 769,00 44 836 769,00 44 836 769,00 44 836 769,00
Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769,00 44 836 769,00 44 836 769,00 44 836 769,00
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769,00 44 836 769,00 44 836 769,00 44 836 769,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) -0,03 -0,83 -0,01 -0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,03 -0,83 -0,01 -0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,10 3,11 0,71 0,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,10 3,11 0,71 0,70

 

 48356316_zal01_CPR_RN_KARN_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

 48356316_zal02_CPR_o_ZA_Audytor_2024-04-30_pl.xhtml

 48356316_zal03_CPR__2024-04-30_pl.xhtml

 48356316_zal04_CPR_JSF_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xades

 48356316_zal05_CPR_List_ZA_2024-04-30_pl.xhtml

 48356316_zal06_CPR_RN_KARN_2024-04-30_pl.xhtml

 48356316_zal07_CPR_List_ZA_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

 48356316_zal08_CPR_SZD_2024-04-30_pl.xhtml

 48356316_zal09_CPR_o_ZA_rzet_spr_2024-04-30_pl.xhtml

 48356316_zal10_CPR_o_ZA_rzet_spr_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

 48356316_zal11_CPR__2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

 48356316_zal12_CPR_RN_ocena_spr_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

 48356316_zal13_CPR_RN_ocena_spr_2024-04-30_pl.xhtml

 48356316_zal14_CPR_SZD_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

 48356316_zal15_CPR_o_ZA_Audytor_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

 48356316_zal16_CPR_JSF_SzB_2023-12-31_pl.xhtml