Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody z działalności holdingowej 44 012,00 42 566,00 9 615,00 9 514,00
Zysk z działalności operacyjnej 26 150,00 32 166,00 5 713,00 7 189,00
EBITDA 26 927,00 33 066,00 5 882,00 7 390,00
Zysk przed opodatkowaniem 26 197,00 32 615,00 5 723,00 7 290,00
Zysk netto 26 175,00 32 707,00 5 718,00 7 310,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 457,00 32 142,00 6 654,00 7 184,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 903,00 -20 658,00 3 037,00 -4 617,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 494,00 -9 112,00 -11 031,00 -2 037,00
Przepływy pieniężne netto razem -6 134,00 2 372,00 -1 340,00 530,00
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN i EUR) 1,68 2,11 0,37 0,47
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN i EUR) 1,66 2,11 0,36 0,47
Aktywa razem 293 671,00 310 300,00 63 850,00 67 240,00
Aktywa trwałe 281 639,00 288 873,00 61 234,00 62 597,00
Aktywa obrotowe 10 668,00 14 596,00 2 320,00 3 163,00
Kapitał własny 278 690,00 291 002,00 60 593,00 63 058,00
Kapitał akcyjny 1 558,00 1 548,00 339,00 335,00
Zobowiązania długoterminowe 888,00 849,00 193,00 184,00
Zobowiązania krótkoterminowe 14 093,00 18 449,00 3 064,00 3 998,00
Liczba akcji 15 582 689,00 15 479 493,00 15 582 689,00 15 479 493,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN i EUR) 17,88 18,80 3,89 4,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN i EUR) 17,66 18,82 3,84 4,08
Planowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN i EUR) 6,80 2,92 1,48 0,63

 

41923109_ALUMETAL_2021-12-31_pl.xhtml_8.xades

41923109_ALUMETAL_2021-12-31_pl_1.xhtml

41923109_List_Prezesa_Zarzadu.xhtml_12.xades

41923109_List_Prezesa_Zarzadu_4.xhtml

41923109_Oswiadczenia_i_Informacja_Zarzadu_Alumetal.xhtml_2.xades

41923109_Oswiadczenia_i_Informacja_Zarzadu_Alumetal_5.xhtml

41923109_Raport_2021_Ocena_RN_6.xhtml

41923109_Raport_2021_Oswiadczenie_RN_10.xhtml

41923109_Sprawozdanie_Zarzadu_Alumetal_SA_2021.xhtml_3.xades

41923109_Sprawozdanie_Zarzadu_Alumetal_SA_2021_7.xhtml

41923109_Sprawozdanie_z_badania_Alumetal_SA_2021_final.xhtml_11.xades

41923109_Sprawozdanie_z_badania_Alumetal_SA_2021_final_9.xhtml