Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2022
Przychody z umów z klientami 3 415,80 3 433,90 728,70 751,90
Zysk z działalności operacyjnej 18,10 149,90 3,90 32,80
Zysk przed opodatkowaniem 3,80 144,90 0,80 31,70
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki -8,10 111,70 -1,70 24,50
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych -1,60 -0,50 -0,30 -0,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 378,90 -167,00 80,80 -36,60
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -73,30 -84,50 -15,60 -18,50
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -200,90 41,50 -42,90 9,10
Przepływy pieniężne netto, razem 104,70 -210,00 22,30 -46,00
Zysk na jedną akcję zwykłą -1,26 14,58 -0,27 3,19
Aktywa, razem 2 197,90 2 509,40 468,60 545,60
Zobowiązania długoterminowe 184,30 214,50 39,30 46,60
Zobowiązania krótkoterminowe 906,60 1 152,00 193,30 250,50
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 106,60 1 140,70 236,00 248,00
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0,40 2,20 0,10 0,50
Kapitał zakładowy 15,60 15,60 3,30 3,40
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273,00 7 775 273,00 7 775 273,00 7 775 273,00
Akcje własne do zbycia (w szt.) 103 829,00 147 137,00 103 829,00 147 137,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 142,32 146,71 30,35 31,90
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,50 6,00 0,75 1,31

 

44969706_Amica_SA-31-12-2022-PL.zip_7.XAdES

44969706_Amica_SA-31-12-2022-PL_4.zip

44969706_Lad_korporacyjny_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.xhtml_9.XAdES

44969706_Lad_korporacyjny_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_3.xhtml

44969706_Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Skonsolidowane.xhtml_1.XAdES

44969706_Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Skonsolidowane_8.xhtml

44969706_SSF_GK_Amica_Audit_Report_2022.xhtml__1__6.xades

44969706_SSF_GK_Amica_Audit_Report_2022_10.xhtml

44969706_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml_2.XAdES

44969706_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_5.xhtml