Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Przychody netto ze sprzedaży usług 53 408,00 40 738,00 11 392,00 8 900,00
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 4 966,00 4 961,00 1 059,00 1 084,00
EBITDA 7 606,00 7 404,00 1 622,00 1 617,00
Zysk/Strata brutto 27 101,00 4 642,00 5 781,00 1 014,00
Zysk / Strata działalność kontynuowana 24 130,00 3 617,00 5 147,00 790,00
Zysk / Strata dotyczący grupy aktywów do zbycia 938,00 874,00 200,00 191,00
Zysk/Strata netto 25 068,00 4 491,00 5 347,00 981,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 379,00 9 518,00 1 147,00 2 079,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 527,00 -2 858,00 6 085,00 -624,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 803,00 -6 011,00 -5 290,00 -1 313,00
Przepływy pieniężne netto razem 9 103,00 649,00 1 942,00 142,00
Średnioważona liczba akcji 2 467 655,00 2 317 655,00 2 467 655,00 2 317 655,00
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 10,16 1,94 2,17 0,42
POZYCJE BILANSOWE
Aktywa razem 60 876,00 59 639,00 12 980,00 12 967,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 194,00 27 784,00 4 946,00 6 041,00
Zobowiązania długoterminowe 3 770,00 2 746,00 804,00 597,00
Zobowiązania krótkoterminowe 19 424,00 25 038,00 4 142,00 5 444,00
Kapitał własny 37 682,00 31 855,00 8 035,00 6 926,00
Kapitał podstawowy 2 468,00 2 318,00 526,00 504,00

 

45164687_K2H_Osw_Zarzad_2023-04-26_pl.xhtml_6.xades

45164687_K2H_Osw_Zarzad_2023-04-26_pl_3.xhtml

45164687_K2H_SzDZ_S_2022.xhtml_9.xades

45164687_K2H_SzDZ_S_2022_2.xhtml

45164687_K2H_ocena_RN_2023-04-26_pl_8.xhtml

45164687_K2H_osw_RN_2023-04-26_pl_1.xhtml

45164687_K2_Holding_SSF_SzB_2022-12-31_pl.xhtml_10.xades

45164687_K2_Holding_SSF_SzB_2022-12-31_pl_5.xhtml

45164687_k2h_2022-12-31_pl.zip_7.xades

45164687_k2h_2022-12-31_pl_4.zip