Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 542 512,00 1 727 349,00 115 716,00 377 356,00
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) -181 215,00 463 433,00 -38 653,00 101 242,00
EBITDA (*) -155 544,00 482 739,00 -33 177,00 105 459,00
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -189 622,00 446 865,00 -40 446,00 97 622,00
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 9 770 435,00 10 121 813,00 9 770 435,00 10 121 813,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR -19,41 44,15 -4,14 9,64
Rzeczowe aktywa trwałe 285 241,00 336 229,00 60 820,00 73 103,00
Zapasy 200 659,00 230 395,00 42 785,00 50 092,00
Należności 74 693,00 148 475,00 15 926,00 32 281,00
Pozostałe aktywa finansowe 198 460,00 195 695,00 42 316,00 42 548,00
Środki pieniężne 223 344,00 339 606,00 47 622,00 73 837,00
Aktywa razem 1 083 068,00 1 288 523,00 230 936,00 280 150,00
Kapitał zakładowy 10 647,00 10 647,00 2 270,00 2 315,00
Kapitał własny 1 009 223,00 1 145 207,00 215 191,00 248 991,00
Zobowiązania długoterminowe 2 720,00 3 751,00 580,00 816,00
Zobowiązania krótkoterminowe 51 301,00 121 229,00 10 939,00 26 358,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 793,00 503 000,00 8 701,00 109 885,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -146 739,00 -230 045,00 -31 299,00 -50 256,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 386,00 -333 911,00 -296,00 -72 946,00

 

45205658_CGO_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_8.xades

45205658_CGO_MER_2022-12-31_pl_5.xhtml

45205658_LIST_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_9.xades

45205658_LIST_MER_2022-12-31_pl_12.xhtml

45205658_MRC_2022-12-31_pl.BES.zip_16.xades

45205658_MRC_2022-12-31_pl_7.zip

45205658_OcenaRN_MER_2022-12-31_pl_10.xhtml

45205658_OswiadczenieRN_MER_2022-12-31_pl_11.xhtml

45205658_RNF_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_13.xades

45205658_RNF_MER_2022-12-31_pl_6.xhtml

45205658_SZD_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_1.xades

45205658_SZD_MER_2022-12-31_pl_3.xhtml

45205658_SzBMercatorMedical_31.12.2022SSF.xhtml_15.XAdES

45205658_SzBMercatorMedical_31.12.2022SSF_14.xhtml

45205658_signed_OcenaRN_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_2.xades

45205658_signed_OswiadczenieRN_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_4.xades