Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 19 225 619,00 14 030 825,00 4 143 542,00 3 033 495,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 338 027,00 212 458,00 72 852,00 45 934,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 240 612,00 189 184,00 51 857,00 40 902,00
Zysk (strata) netto 191 340,00 151 112,00 41 238,00 32 671,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 146 161,00 -4 503,00 31 501,00 -974,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 149,00 -23 554,00 -3 049,00 -5 092,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -98 852,00 -10 988,00 -21 305,00 -2 376,00
Przepływy pieniężne netto, razem 33 160,00 -39 045,00 7 147,00 -8 442,00
Aktywa razem 4 246 556,00 3 422 484,00 916 075,00 731 206,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 944 898,00 2 278 645,00 635 279,00 486 828,00
Zobowiązania długoterminowe 191 909,00 175 444,00 41 399,00 37 483,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 752 989,00 2 103 201,00 593 880,00 449 344,00
Kapitał własny 1 301 658,00 1 143 839,00 280 796,00 244 379,00
Kapitał zakładowy 16 188,00 16 188,00 3 492,00 3 459,00
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644,00 16 187 644,00 16 187 644,00 16 187 644,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 11,82 9,34 2,55 2,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 11,82 9,34 2,55 2,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 80,41 70,66 17,35 15,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 80,41 70,66 17,35 15,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł/EUR) 1,25 0,26

 

47207550_zal01_Y22_23_Oswiadczenie_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.xhtml.xades

47207550_zal02_AB_SSF_2023-09-30_pl.xhtml

47207550_zal03_Y22_23_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu.xhtml.xades

47207550_zal04_AB_SSF_2023-09-30_pl.xhtml.xades

47207550_zal05_259400TZG21SXKFKFD76-2023-09-30-pl.zip.xades

47207550_zal06_Y22_23_Oswiadczenie_nt._danych_niefinansowych.xhtml

47207550_zal07_Y22_23_Oswiadczenie_nt._danych_niefinansowych.xhtml.xades

47207550_zal08_Y22_23_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu.xhtml

47207550_zal09_Y22_23_Wstep_skonsolidowane.xhtml

47207550_zal10_259400TZG21SXKFKFD76-2023-09-30-pl.zip

47207550_zal11_Y22_23_Wstep_skonsolidowane.xhtml.xades

47207550_zal12_Y22_23_Oswiadczenie_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.xhtml

47207550_zal13_Y22_23_osw_RN_skons.xhtml