Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
WYBRANE DANE FINANSOWE GK SANOK RUBBER COMPANY S.A.
Przychody ze sprzedaży 1 445 601,00 1 385 420,00 319 232,00 295 507,00
Zysk operacyjny 87 233,00 58 033,00 19 264,00 12 378,00
Zysk przed opodatkowaniem 85 056,00 57 564,00 18 783,00 12 278,00
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 74 043,00 56 590,00 16 351,00 12 071,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 187 865,00 92 281,00 41 486,00 19 683,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -77 951,00 -65 868,00 -17 214,00 -14 049,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -78 436,00 -15 824,00 -17 321,00 -3 375,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 31 403,00 10 578,00 6 935,00 2 256,00
Liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
Średnia ważona liczba akcji 26 075 465,00 26 607 948,00 26 075 465,00 26 607 948,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 881 922,00 27 239 609,00 26 881 922,00 27 239 609,00
Zysk na jedną akcję 2,84 2,13 0,63 0,45
Rozwodniony zysk na jedna akcję 2,75 2,08 0,61 0,44
Aktywa razem 1 029 794,00 1 016 547,00 236 843,00 216 752,00
Zobowiązania długoterminowe 158 895,00 228 415,00 36 544,00 48 704,00
Zobowiązania krótkoterminowe 277 766,00 240 727,00 63 884,00 51 329,00
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące 593 133,00 547 405,00 136 415,00 116 720,00
Kapitał akcyjny 5 376,00 5 376,00 1 236,00 1 146,00

 

47996093_zal01_oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml

47996093_zal02_Oswiadczenie_RN_do_publikacji_grupa_i_jednostkowe.xhtml

47996093_zal03_oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml.xades

47996093_zal04_259400QC9K5N337PTZ39-2023-12-31-pl.zip

47996093_zal05_SBR_GK_SRC_2024-03-21_pl.xhtml.XAdES

47996093_zal06_RN_ocena_SF_2023_21.03.2024.xhtml

47996093_zal07_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy.xhtml

47996093_zal08_informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml

47996093_zal09_259400QC9K5N337PTZ39-2023-12-31-pl.zip.xades

47996093_zal10_informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml.xades

47996093_zal11_SBR_GK_SRC_2024-03-21_pl.xhtml

47996093_zal12_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy.xhtml.xades