Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
Przychody z umów z klientami 2 837,90 3 414,90 624,70 728,50
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 83,30 17,20 18,30 3,70
Zysk przed opodatkowaniem 23,80 3,80 5,20 0,80
Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki -4,00 -8,10 -0,90 -1,70
Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych -1,60 -0,30
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 115,60 254,70 25,40 54,30
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -64,00 -71,40 -14,10 -15,20
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44,80 -119,50 -9,90 -25,50
Przepływy pieniężne netto, razem 6,80 63,80 1,40 13,60
Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej -0,63 -1,38 -0,14 -0,29
Aktywa, razem 1 995,00 2 197,90 458,00 468,60
Zobowiązania długoterminowe 149,20 184,30 34,30 39,30
Zobowiązania krótkoterminowe 780,50 906,60 179,50 193,30
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 065,30 1 106,60 245,00 236,00
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0,40 0,10
Kapitał zakładowy 15,60 15,60 3,60 3,30
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273,00 7 775 273,00 7 775 273,00 7 775 273,00
Akcje własne do zbycia (w szt.) 103 829,00 103 829,00 103 829,00 103 829,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 138,87 144,25 31,94 30,76
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,50 0,76

 

48062352_zal01_AMICA_SA_SSF-2023-12-31-pl.zip

48062352_zal02_AMICA_S.A._2023_SSF_Raport_ESG_oraz_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu.xhtml.XAdES

48062352_zal03_AMICA_S.A._2023_SSF_Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml.XAdES

48062352_zal04_AMICA_S.A._2023_SSF_Raport_ESG_oraz_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu.xhtml

48062352_zal05_AMICA_SA_SSF-2023-12-31-pl.zip.XAdES

48062352_zal06_AMICA_S.A._2023_SSF_Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml

48062352_zal07_AMICA_S.A._2023_SSF__Lad_korporacyjny.xhtml.XAdES

48062352_zal08_SzB_Grupa_Amica_SA_2023.xhtml.xades

48062352_zal09_SzB_Grupa_Amica_SA_2023.xhtml

48062352_zal10_AMICA_S.A._2023_SSF__Lad_korporacyjny.xhtml