Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 354 844,00 328 922,00 78 360,00 70 158,00
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 43 668,00 33 198,00 9 643,00 7 081,00
Zysk (strata) brutto 42 156,00 30 343,00 9 309,00 6 472,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 32 891,00 24 458,00 7 263,00 5 217,00
EBIT 43 668,00 33 198,00 9 643,00 7 081,00
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 57 820,00 42 368,00 12 768,00 9 037,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 965,00 22 236,00 11 696,00 4 743,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 327,00 -22 753,00 -1 397,00 -4 853,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 469,00 -17 813,00 -5 624,00 -3 799,00
Przepływy pieniężne netto, razem 21 169,00 -18 330,00 4 675,00 -3 909,00
Aktywa razem 238 088,00 239 332,00 54 758,00 51 031,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 88 812,00 116 418,00 20 426,00 24 823,00
Zobowiązania długoterminowe 35 435,00 41 745,00 8 150,00 8 901,00
Zobowiązania krótkoterminowe 53 377,00 74 673,00 12 276,00 15 922,00
Kapitał własny 149 276,00 122 914,00 34 332,00 26 208,00
Kapitał podstawowy 33 120,00 33 120,00 7 617,00 7 062,00
Liczba akcji (w sztukach) 11 040 071,00 11 040 071,00 11 040 071,00 11 040 071,00
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 11 040 071,00 11 040 071,00 11 040 071,00 11 040 071,00
Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 2,98 2,22 0,66 0,47
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 13,52 11,13 311,00 2,37

 

48289850_zal01_259400PAFSEQGHKO2Q38-2023-12-31-pl.zip.xades

48289850_zal02_BDOSzBSSF_Makarony-2023-12-31-pl.xhtml.XAdES

48289850_zal03_259400PAFSEQGHKO2Q38-2023-12-31-pl.zip

48289850_zal04_Ocena_RN_dot._spr._MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml

48289850_zal05_SzD_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml.xades

48289850_zal06_Oswiad.RN_dot._KA_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml

48289850_zal07_BDOSzBSSF_Makarony-2023-12-31-pl.xhtml

48289850_zal08_SzD_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml