Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Ilość sprzedanych wyrobów – tony 230 615,00 156 590,00 230 615,00 156 590,00
Przychody z umów z klientami 2 186 948,00 1 061 602,00 477 760,00 237 272,00
Zysk z działalności operacyjnej 178 722,00 66 783,00 39 044,00 14 926,00
EBITDA 214 402,00 97 990,00 46 838,00 21 901,00
EBITDA – jednostkowo w PLN na tonę 930,00 626,00 203,00 140,00
Zysk przed opodatkowaniem 180 653,00 65 691,00 39 465,00 14 682,00
Zysk netto 151 615,00 55 046,00 33 122,00 12 303,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 312,00 15 220,00 4 219,00 3 402,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -54 805,00 -58 657,00 -11 973,00 -13 110,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 611,00 -9 514,00 -11 056,00 -2 126,00
Przepływy pieniężne netto razem -86 104,00 -52 951,00 -18 810,00 -11 835,00
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,73 3,56 2,13 0,79
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,61 3,56 2,10 0,80
Aktywa razem 1 172 616,00 878 183,00 254 950,00 190 297,00
Aktywa trwałe 382 578,00 388 185,00 83 180,00 84 117,00
Aktywa obrotowe 790 038,00 489 998,00 171 770,00 106 180,00
Kapitał własny 685 897,00 573 836,00 149 128,00 124 347,00
Kapitał akcyjny 1 558,00 1 548,00 339,00 335,00
Zobowiązania długoterminowe 29 479,00 25 793,00 6 409,00 5 589,00
Zobowiązania krótkoterminowe 457 240,00 278 554,00 99 413,00 60 361,00
Liczba akcji 15 582 689,00 15 479 493,00 15 582 689,00 15 479 493,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 44,02 37,07 9,57 8,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 43,46 37,11 9,45 8,04
Wypłacona/Planowana dywidenda na akcję (w PLN/EUR) 6,80 2,92 1,48 0,63

 

41923183_List_Prezesa_Zarzadu.xhtml_11.xades 41923183_List_Prezesa_Zarzadu_3.xhtml

41923183_Oswiadczenia_i_Informacja_Zarzadu_Alumetal.xhtml_1.xades

41923183_Oswiadczenia_i_Informacja_Zarzadu_Alumetal_6.xhtml

41923183_Raport_2021_Ocena_RN_7.xhtml

41923183_Raport_2021_Oswiadczenie_RN_9.xhtml

41923183_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Alumetal_2021.xhtml_5.xades

41923183_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Alumetal_2021_4.xhtml

41923183_Sprawozdanie_z_badania_GK_Alumetal_SA_2021_final.xhtml_2.xades

41923183_Sprawozdanie_z_badania_GK_Alumetal_SA_2021_final_12.xhtml

41923183_aml_2021-12-31_pl.zip_10.xades

41923183_aml_2021-12-31_pl_13.zip

41923183_aml_2021-12-31_pl_8.zip