Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody z umów z klientami 3 433,90 3 068,70 751,90 690,40
Zysk z działalności operacyjnej 149,90 200,50 32,80 45,10
Zysk przed opodatkowaniem 144,90 193,70 31,70 43,60
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki 111,70 150,60 24,50 33,90
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych -0,50 0,10 -0,10 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -167,00 353,40 -36,60 79,50
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -84,50 -24,70 -18,50 -5,60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41,50 -153,60 9,10 -34,60
Przepływy pieniężne netto, razem -210,00 175,10 -46,00 39,30
Aktywa, razem 2 585,60 2 191,70 562,20 474,90
Zobowiązania długoterminowe 214,50 155,60 46,60 33,70
Zobowiązania krótkoterminowe 1 228,20 967,60 267,00 209,70
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 140,70 1 066,00 248,00 231,00
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,20 2,50 0,50 0,50
Kapitał zakładowy 15,60 15,60 3,40 3,40
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273,00 7 775 273,00 7 775 273,00 7 775 273,00
Akcje własne do zbycia (w szt.) 147 137,00 201 983,00 147 137,00 201 983,00
Zysk na jedną akcję zwykłą 14,58 19,90 3,19 4,48
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 146,71 137,10 31,90 29,71
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 6,00 3,00 1,31 0,67

 

42071883_Amica_SA_31-12-2021.zip_9.XAdES

42071883_GK_Amica_skonsolidowany_raport_roczny_za_2021_rok_11.zip

42071883_GK_Amica_skonsolidowany_raport_roczny_za_2021_rok_6.zip

42071883_Lad_korporacyjny_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.xhtml_10.XAdES

42071883_Lad_korporacyjny_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2.xhtml

42071883_Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Skonsolidowane.xhtml_7.XAdES

42071883_Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Skonsolidowane_4.xhtml

42071883_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml_8.XAdES

42071883_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_5.xhtml

42071883_SzB_GK_AmicaSA_2021.xhtml_3.xades

42071883_SzB_GK_AmicaSA_2021_1.xhtml