Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 727 349,00 1 834 174,00 377 356,00 409 945,00
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 463 433,00 1 047 621,00 101 242,00 234 147,00
EBITDA (*) 482 739,00 1 066 139,00 105 459,00 238 286,00
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 446 865,00 930 185,00 97 622,00 207 900,00
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 121 813,00 10 491 370,00 10 121 813,00 10 491 370,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR 44,15 88,33 9,64 19,74
Rzeczowe aktywa trwałe 336 229,00 183 413,00 73 103,00 39 745,00
Zapasy 230 395,00 207 000,00 50 092,00 44 856,00
Należności 148 475,00 339 562,00 32 281,00 73 581,00
Pozostałe aktywa finansowe 195 695,00 149 117,00 42 548,00 32 313,00
Środki pieniężne 339 606,00 399 840,00 73 837,00 86 643,00
Aktywa razem 1 288 523,00 1 289 312,00 280 150,00 279 386,00
Kapitał zakładowy 10 647,00 10 604,00 2 315,00 2 298,00
Kapitał własny 1 145 207,00 1 043 140,00 248 991,00 226 042,00
Zobowiązania długoterminowe 3 751,00 2 226,00 816,00 482,00
Zobowiązania krótkoterminowe 121 229,00 232 353,00 26 358,00 50 350,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 503 000,00 712 469,00 109 885,00 159 239,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -230 045,00 -161 270,00 -50 256,00 -36 044,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -333 911,00 -166 093,00 -72 946,00 -37 122,00

 

42204931_List_do_akcjonaruszy_2021.BES.xhtml_7.xades

42204931_List_do_akcjonaruszy_2021_11.xhtml

42204931_MMP_RN_ocena_sprawozdan_2021.BES.xhtml_14.xades

42204931_MMP_RN_ocena_sprawozdan_2021_2.xhtml

42204931_MMP_RN_oswiadczenie_dot._Komitetu_Audytu_2021.BES.xhtml_8.xades

42204931_MMP_RN_oswiadczenie_dot._Komitetu_Audytu_2021_15.xhtml

42204931_Raport_Lad_Korporacyjny_2021.BES.xhtml_16.xades

42204931_Raport_Lad_Korporacyjny_2021_12.xhtml

42204931_Raport_Niefinansowy_2021.BES.xhtml_6.xades

42204931_Raport_Niefinansowy_2021_13.xhtml

42204931_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Mercator_Medical_SA_2021.BES.xhtml_10.xades

42204931_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Mercator_Medical_SA_2021_3.xhtml

42204931_SzB_GK_Mercator_Medical_31.12.2021.xhtml_5.XAdES

42204931_SzB_GK_Mercator_Medical_31.12.2021_4.xhtml

42204931_mercatormedical_2021-12-31_pl.BES.zip_9.xades

42204931_mercatormedical_2021-12-31_pl_1.zip

42204931_mercatormedical_2021-12-31_pl_17.zip