Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 14 030 825,00 13 074 310,00 3 033 495,00 2 888 010,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 212 458,00 165 835,00 45 934,00 36 632,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 189 184,00 151 090,00 40 902,00 33 375,00
Zysk (strata) netto 151 112,00 123 720,00 32 671,00 27 329,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 503,00 -211 651,00 -974,00 -46 752,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 554,00 -11 294,00 -5 092,00 -2 495,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 988,00 33 154,00 -2 376,00 7 323,00
Przepływy pieniężne netto, razem -39 045,00 -189 791,00 -8 442,00 -41 923,00
Aktywa razem 3 422 484,00 2 688 334,00 731 206,00 594 659,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 278 645,00 1 695 784,00 486 828,00 375 107,00
Zobowiązania długoterminowe 175 444,00 204 693,00 37 483,00 45 278,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 103 201,00 1 491 091,00 449 344,00 329 829,00
Kapitał własny 1 143 839,00 992 550,00 244 379,00 219 552,00
Kapitał zakładowy 16 188,00 16 188,00 3 459,00 3 581,00
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644,00 16 187 644,00 16 187 644,00 16 187 644,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 9,34 7,64 2,02 1,69
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 9,34 7,64 2,02 1,69
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,66 61,32 15,10 13,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,66 61,32 15,10 13,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł/EUR) 1,00 0,44 0,22 0,10

 

43489752_259400TZG21SXKFKFD76-2022-06-30-pl.zip_12.xades

43489752_259400TZG21SXKFKFD76-2022-06-30-pl_11.zip

43489752_AB-Spraw-z-dzialaln_2022-06-30_PL.xhtml_6.xades

43489752_AB-Spraw-z-dzialaln_2022-06-30_PL_5.xhtml

43489752_AB_Osw-lad-korp_2022-06-30-PL.xhtml_2.xades

43489752_AB_Osw-lad-korp_2022-06-30-PL_13.xhtml

43489752_AB_Osw_RN_skons_2022-06-30-PL_4.xhtml

43489752_AB_Osw_niefin_2022-06-30-PL.xhtml_10.xades

43489752_AB_Osw_niefin_2022-06-30-PL_8.xhtml

43489752_AB_SSF_OPINIA_2022-06-30_pl.xhtml_7.xades

43489752_AB_SSF_OPINIA_2022-06-30_pl_9.xhtml

43489752_AB_Wstep_skons_2022-06-30-PL.xhtml_1.xades

43489752_AB_Wstep_skons_2022-06-30-PL_3.xhtml