Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Ilość sprzedanych wyrobów – tony 247 784,00 230 615,00 247 784,00 230 615,00
Przychody z umów z klientami 3 266 398,00 2 186 948,00 696 713,00 477 760,00
Zysk z działalności operacyjnej 258 597,00 178 722,00 55 158,00 39 044,00
EBITDA 293 466,00 214 402,00 62 595,00 46 838,00
EBITDA – jednostkowo w PLN na tonę 1 184,00 930,00 253,00 203,00
Zysk przed opodatkowaniem 264 634,00 180 653,00 56 446,00 39 465,00
Zysk netto 245 339,00 151 615,00 52 330,00 33 122,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 165 129,00 19 312,00 35 222,00 4 219,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -73 140,00 -54 805,00 -15 601,00 -11 973,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -166 190,00 -50 611,00 -35 448,00 -11 056,00
Przepływy pieniężne netto razem -74 201,00 -86 104,00 -15 827,00 -18 810,00
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 15,69 9,73 3,35 2,13
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 15,44 9,61 3,29 2,10
Aktywa razem 1 374 045,00 1 172 616,00 292 980,00 254 950,00
Aktywa trwałe 474 980,00 382 578,00 101 277,00 83 180,00
Aktywa obrotowe 899 065,00 790 038,00 191 702,00 171 770,00
Kapitał własny 773 359,00 685 897,00 164 899,00 149 128,00
Kapitał akcyjny 1 563,00 1 558,00 333,00 339,00
Zobowiązania długoterminowe 27 575,00 29 479,00 5 880,00 6 409,00
Zobowiązania krótkoterminowe 573 111,00 457 240,00 122 201,00 99 413,00
Liczba akcji 15 634 287,00 15 582 689,00 15 634 287,00 15 582 689,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 49,47 44,02 10,55 9,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 48,67 43,46 10,38 9,45
Wypłacona/Planowana dywidenda na akcję (w PLN/EUR) 13,82 6,80 2,95 1,48

 

44847754_List_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_2022.xhtml_6.xades

44847754_List_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_2022_8.xhtml

44847754_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Alumetal_za_2022.xhtml_7.xades

44847754_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Alumetal_za_2022_3.xhtml

44847754_Sprawozdanie_z_badania_GK_Alumetal_SA_2022.xhtml_1.xades

44847754_Sprawozdanie_z_badania_GK_Alumetal_SA_2022_4.xhtml

44847754_Zalacznik_Ocena_RN_2022_2.xhtml

44847754_Zalacznik_Oswiadczenia_i_Informacja_Zarzadu.xhtml_11.xades

44847754_Zalacznik_Oswiadczenia_i_Informacja_Zarzadu_9.xhtml

44847754_Zalacznik_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_10.xhtml

44847754_aml_2022-12-31_pl.zip_5.xades

44847754_aml_2022-12-31_pl_12.zip