Najbliższe wydarzenia

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

kw. 21, 2021

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 1064866 890035 239570 207043
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 58332 32532 13123 7568
Zysk (strata) brutto 44564 25227 10026 5868
Zysk (strata) netto 37135 19565 8355 4551
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli
Przepływy pieniężne netto z dzialalności operacyjnej 38832 54093 8736 12583
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22892 932 5150 217
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (68047) (39769) (15309) (9251)
Przepływy pieniężne netto, razem (6323) 15256 (1423) 3549
stan na dzień 31.12.2020 stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2020 stan na dzień 31.12.2019
Aktywa, razem 467 055 468474 101208 110009
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 303908 315821 65855 74162
Zobowiązania długoterminowe 87891 102715 19045 24120
Zobowiązania krótkoterminowe 216017 213106 46810 50043
Kapitał własny jednostki dominującej 163147 152653 35353 35847
Kapitał zakładowy 22199 22199 4810 5213
Liczba akcji (w tys. szt) 22199 22199 22199 22199
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą ( w zł/eur) 1,67 0,68 0,38 0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/euro) 1,67 0,68 0,38 0,21
stan na dzień 31.12.2020 stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2020 stan na dzień 31.12.2019
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/euro) 7,35 7,0 1,59 1,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 7,35 7,0 1,59 1,63

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl