Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019
PLN PLN EUR EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 193 746 197 009 43 303 45 797
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 843 24 652 10 246 5 731
Zysk (strata) brutto 39 641 16 449 8 860 3 824
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) 28 712 11 829 6 417 2 750
– z działalności kontynuowanej (tys. zł) 28 712 11 829 6 417 2 750
– z działalności zaniechanej (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
PLN PLN EUR EUR
Aktywa razem 524 207 359 790 113 593 84 487
Rzeczowe aktywa trwałe 129 014 116 669 27 957 27 397
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 25 451 24 836 5 515 5 832
Należności krótkoterminowe 64 967 40 675 14 078 9 552
Należności długoterminowe 1 524 1 004 330 236
Zobowiązania krótkoterminowe 207 897 139 952 45 050 32 864
Zobowiązania długoterminowe 94 399 69 034 20 456 16 211
Kapitał własny 221 910 150 803 48 087 35 412
Kapitał zakładowy 44 837 26 774 9 716 6 287
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019
PLN PLN EUR EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 827 5 648 7 337 1 313
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -509 -7 483 -114 -1 740
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 346 -19 847 -1 865 -4 614
Zmiana stanu środków pieniężnych 23 971 -21 682 5 358 -5 040
Liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,64 0,44 0,14 0,10
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,64 0,44 0,14 0,10
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,64 0,44 0,14 0,10
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,64 0,44 0,14 0,10
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
PLN PLN EUR EUR
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,95 5,63 1,07 1,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,95 5,63 1,07 1,32

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl