Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 074 310 10 206 877 2 888 010 2 331 189
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 165 835 95 542 36 632 21 821
Zyska (strata) przed opodatkowaniem 151 090 85 702 33 375 19 574
Zysk (strata) netto 123 720 66 383 27 329 15 161
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -211 651 287 320 -46 752 65 622
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 294 -4 282 -2 495 -978
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 154 -93 363 7 323 -21 324
Przepływy pieniężne netto razem -189 791 189 675 -41 923 43 321
Aktywa razem 2 668 334 2 614 496 594 659 585 422
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 695 784 1 764 245 375 107 395 039
Zobowiązania długoterminowe 204 693 156 564 45 278 35 057
Zobowiązania krótkoterminowe 1 491 091 1 607 681 329 829 359 982
Kapitał własny 992 550 850 251 219 552 190 383
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 581 3 625
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,64 4,10 1,69 0,94
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 7,64 4,10 1,69 0,94
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 61,32 52,52 13,56 11,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 61,32 52,52 13,56 11,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0 0,44 0 0,10

 

40377069_20210922_002448_0000490603_1_Y20_21_Oswiadczenie_nt_danych_niefinansowych.pdf

40377069_20210922_002448_0000490603_2_Y20_21_Wstep_skonsolidowane.pdf

40377069_20210922_002448_0000490603_3_Y20_21_Oswiadczenie_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf

40377069_20210922_002448_0000490603_4_Y20_21_osw_RN_skons.pdf

40377069_20210922_002448_0000490603_5_Y20_21_Spraw_z_badania_SSF.PDF

40377069_20210922_002448_0000490603_6_Y20_21_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu.pdf

40377069_20210922_002448_0000490603_7_Y20_21_Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane.pdf