Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020
PLN PLN EUR EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 202 431 193 746 44 223 43 303
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 700 44 751 7 799 10 002
Zysk (strata) brutto 31 569 38 549 6 897 8 616
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) 25 950 27 620 5 669 6 173
– z działalności kontynuowanej (tys. zł) 25 950 27 620 5 669 6 173
– z działalności zaniechanej (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020
PLN PLN EUR EUR
Aktywa razem 528 613 523 115 114 931 113 356
Rzeczowe aktywa trwałe 135 878 129 014 29 543 27 957
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 16 992 25 451 3 694 5 515
Należności krótkoterminowe 79 436 89 443 17 271 19 382
Należności długoterminowe 7 164 4 051 1 558 878
Zobowiązania krótkoterminowe 187 273 207 897 40 717 45 050
Zobowiązania długoterminowe 92 791 94 400 20 175 20 456
Kapitał własny 248 549 220 818 54 040 47 850
Kapitał zakładowy 44 837 44 837 9 748 9 716
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 932 32 827 -4 136 7 337
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -564 -509 -123 -114
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 164 -8 347 -2 657 -1 865
Zmiana stanu środków pieniężnych -31 660 23 971 -6 916 5 358
Liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,58 0,62 0,13 0,14
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,58 0,62 0,13 0,14
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,58 0,62 0,13 0,14
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,58 0,62 0,13 0,14
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020
PLN PLN EUR EUR
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,54 4,92 1,21 1,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,54 4,92 1,21 1,10

 

42341132_COMPREMUM_SSF_311222_2022-04-30_pl.xhtml_17.xades

42341132_COMPREMUM_SSF_311222_2022-04-30_pl_13.xhtml

42341132_CPR_2022-04-29_pl_List_Prezesa_ZA.xhtml_12.XAdES

42341132_CPR_2022-04-29_pl_List_Prezesa_ZA_5.xhtml

42341132_CPR_2022-04-29_pl_RN_ocena_spr.xhtml_1.XAdES

42341132_CPR_2022-04-29_pl_RN_ocena_spr_18.xhtml

42341132_CPR_2022-04-29_pl_RN_oswiadcz_KA.xhtml_9.XAdES

42341132_CPR_2022-04-29_pl_RN_oswiadcz_KA_11.xhtml

42341132_CPR_2022-04-29_pl_SZD_GK.xhtml_2.XAdES

42341132_CPR_2022-04-29_pl_SZD_GK_3.xhtml

42341132_CPR_2022-04-29_pl_oswiadcz_ZA_rzetln.xhtml_16.XAdES

42341132_CPR_2022-04-29_pl_oswiadcz_ZA_rzetln_10.xhtml

42341132_CPR_2022-04-29_pl_oswiadcz_ZA_wybor.xhtml_15.XAdES

42341132_CPR_2022-04-29_pl_oswiadcz_ZA_wybor_7.xhtml

42341132_CPR_2022-04-29_pl_oswiadcz_ZA_zgodn.xhtml_8.XAdES

42341132_CPR_2022-04-29_pl_oswiadcz_ZA_zgodn_6.xhtml

42341132_cpr_2021-12-31_pl.zip_14.XAdES

42341132_cpr_2021-12-31_pl_4.zip