Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży usług 106 537 103 917 23 274 23 226
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 6 424 8 686 1 403 1 941
EBITDA 9 213 11 572 2 013 2 586
Zysk/Strata brutto 6 022 7 855 1 316 1 756
Zysk/Strata netto 4 491 4 854 981 1 085
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 518 17 143 2 079 3 832
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 858 -3 093 -624 -691
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 011 -8 523 -1 313 -1 905
Przepływy pieniężne netto razem 649 5 527 142 1 235
Średnioważona liczba akcji 2 317 655 2 319 005 2 317 655 2 319 005
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 1,94 (PLN) 2,09 (PLN) 0,42 (EUR) 0,47 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Aktywa razem 59 639 62 471 12 967 13 537
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 784 33 849 6 041 7 335
Zobowiązania długoterminowe 2 746 5 815 597 1 260
Zobowiązania krótkoterminowe 25 038 28 034 5 444 6 075
Kapitał własny 31 855 28 622 6 926 6 202
Kapitał podstawowy 2 318 2 319 504 503

 

42326486_K2H_Ocena_RN_2021-12-31_pl_7.xhtml

42326486_K2H_Osw_RN_2021-12-31_pl_10.xhtml

42326486_K2H_Osw_Zarzad_2021-12-31_pl.xhtml_2.xades

42326486_K2H_Osw_Zarzad_2021-12-31_pl_1.xhtml

42326486_K2H_SzDZ_J_2021-12-31_pl.xhtml_9.xades

42326486_K2H_SzDZ_J_2021-12-31_pl_3.xhtml

42326486_K2_Holding_JSF_SzB_2021-12-31_pl.xhtml_8.xades

42326486_K2_Holding_SSF_SzB_2021-12-31_pl_5.xhtml

42326486_k2h_2021-12-31_pl.zip_6.xades

42326486_k2h_2021-12-31_pl_4.zip