Najbliższe wydarzenia

Raport okresowy roczny za 2020 R

Mar 31, 2021

Raport okresowy roczny za 2020 R

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 726,1 1 609,7 388,3 374,5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98,7 100,3 22,2 23,3
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 144,2 128,1 32,4 29,8
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 127,1 106,9 28,6 24,9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 202,6 112,0 45,6 26,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7,9 (14,7) 1,8 (3,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (103,7) (98,6) (23,3) (22,9)
Przepływy pieniężne netto, razem 106,8 (1,3) 24,0 (0,3)
Aktywa, razem 1 589,9 1 427,7 344,5 335,3
Zobowiązania długoterminowe 108,1 119,2 23,4 28,0
Zobowiązania krótkoterminowe 467,0 406,5 101,2 95,4
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 014,8 902,1 219,9 211,8
Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,4 3,7
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 201 983 250 000 201 983 250 000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 16,78 14,19 3,90 3,30
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 130,0 115,8 30,5 27,2
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)* 3,0 4,0 0,7 0,9

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl