Raport okresowy roczny za 2021 R

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Wybrane dane finansowe 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020
PLN PLN EUR EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 109 68 594 11 165 15 331
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 485 5 739 543 1 503
Zysk (strata) brutto 144 1 939 31 654
Zysk (strata) netto 863 537 188 120
Wybrane dane finansowe 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
PLN PLN EUR EUR
Aktywa razem 251 465 300 866 54 673 65 196
Rzeczowe aktywa trwałe 4 343 112 984 944 24 483
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 790 17 990 172 3 898
Należności krótkoterminowe 50 132 45 198 10 900 9 794
Należności długoterminowe 113 1 080 25 234
Zobowiązania krótkoterminowe 41 169 60 677 8 951 13 148
Zobowiązania długoterminowe 32 874 62 579 7 147 13 561
Kapitał własny 177 484 177 609 38 589 38 487
Kapitał zakładowy 44 837 44 837 9 748 9 716
Wybrane dane finansowe 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020
PLN PLN EUR EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 641 4 780 1 888 1 068
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2842 -119 – 621 -27
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 080 -20 201 – 1 328 -4 515
Zmiana stanu środków pieniężnych -281 -15 541 – 61 -3 473
Liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 44 836 769 44 836 769 44 836 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,02 0,01 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,02 0,01 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
PLN PLN EUR EUR
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,96 3,96 0,86 0,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,96 3,96 0,86 0,86

 

42341119_COMPREMUM_JSF_311220_2022-04-30_pl.xhtml_7.xades

42341119_COMPREMUM_JSF_311220_2022-04-30_pl_14.xhtml

42341119_CPR_2022-04-29_pl_List_Prezesa_ZA.xhtml_3.XAdES

42341119_CPR_2022-04-29_pl_List_Prezesa_ZA_1.xhtml

42341119_CPR_2022-04-29_pl_RN_ocena_spr.xhtml_15.XAdES

42341119_CPR_2022-04-29_pl_RN_ocena_spr_16.xhtml

42341119_CPR_2022-04-29_pl_RN_oswiadcz_KA.xhtml_6.XAdES

42341119_CPR_2022-04-29_pl_RN_oswiadcz_KA_5.xhtml

42341119_CPR_2022-04-29_pl_SZD_GK.xhtml_10.XAdES

42341119_CPR_2022-04-29_pl_SZD_GK_13.xhtml

42341119_CPR_2022-04-29_pl_oswiadcz_ZA_rzetln.xhtml_9.XAdES

42341119_CPR_2022-04-29_pl_oswiadcz_ZA_rzetln_2.xhtml

42341119_CPR_2022-04-29_pl_oswiadcz_ZA_wybor.xhtml_4.XAdES

42341119_CPR_2022-04-29_pl_oswiadcz_ZA_wybor_18.xhtml

42341119_CPR_2022-04-29_pl_oswiadcz_ZA_zgodn.xhtml_11.XAdES

42341119_CPR_2022-04-29_pl_oswiadcz_ZA_zgodn_17.xhtml

42341119_CPR_JSF_31.12.2021.html_8.XAdES

42341119_CPR_JSF_31.12.2021_12.html