Raport okresowy roczny za 2021 R

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży usług 10 762 10 148 2 351 2 268
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -438 -612 -96 -137
EBITDA 1 288 1 162 281 260
Zysk/Strata brutto 2 258 -563 493 -126
Zysk/Strata netto 1 994 -442 436 -99
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 055 1 411 449 315
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 630 1 766 138 395
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 937 -3 197 -642 -715
Przepływy pieniężne netto razem -252 -20 -55 -4
Średnioważona liczba akcji 2 317 655 2 319 005 2 317 655 2 319 005
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 0,86 (PLN) – 0,19 (PLN) 0,19 (EUR) – 0,04 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Aktywa razem 35 963 35 594 7 819 7 713
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 741 8 108 1 683 1 757
Zobowiązania długoterminowe 1 341 4 219 292 914
Zobowiązania krótkoterminowe 6 400 3 889 1 391 843
Kapitał własny 28 222 27 486 6 136 5 956
Kapitał podstawowy 2 318 2 319 504 503

 

42326453_K2H_JSF_2021-12-31_pl.xhtml_7.xades

42326453_K2H_JSF_2021-12-31_pl_5.xhtml

42326453_K2H_Ocena_RN_2021-12-31_pl_8.xhtml

42326453_K2H_Osw_RN_2021-12-31_pl_3.xhtml

42326453_K2H_Osw_Zarzad_2021-12-31_pl.xhtml_2.xades

42326453_K2H_Osw_Zarzad_2021-12-31_pl_10.xhtml

42326453_K2H_Osw_lad_2021-12-31_pl.xhtml_6.xades

42326453_K2H_Osw_lad_2021-12-31_pl_11.xhtml

42326453_K2H_SzDZ_J_2021-12-31_pl.xhtml_12.xades

42326453_K2H_SzDZ_J_2021-12-31_pl_1.xhtml

42326453_K2_Holding_JSF_SzB_2021-12-31_pl.xhtml_9.xades

42326453_K2_Holding_JSF_SzB_2021-12-31_pl_4.xhtml