Raport Roczny nr 2/2024

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2024 z dnia 12.01.2024 roku, przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2023, wraz z załącznikami, to jest:

 

 

 

1/ sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2023

 

2/ sprawozdaniem finansowym za rok 2023

 

3/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. – 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl