WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 195 35 954 11 399 8 979
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 323 4 677 1 527 1 168
III. Zysk (strata) brutto 6 527 4 961 1 577 1 239
IV. Zysk (strata) netto 6 068 4 646 1 466 1 160
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 322 5 625 1 527 1 405
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 789 -6 049 -1 157 -1 510
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 208 -1 524 -775 -381
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 675 -1 948 -404 -487
IX. Aktywa, razem 72 974 68 453 16 522 17 285
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 796 8 281 2 444 2 091
XI. Zobowiązania długoterminowe 70 160 16 40
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 547 6 021 1 709 1 520
XIII. Kapitał własny 62 178 60 172 14 078 15 194
XIV. Kapitał zakładowy 1 400 1 385 317 350
XV. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 13 850 000 14 000 000 13 850 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,43 0,34 0,10 0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ w euro) 0,43 0,34 0,10 0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,44 4,34 1,01 1,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,44 4,34 1,01 1,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w euro) 0,40 0,33 0,09 0,08

Podstawowe pozycje bilansu przeliczono na euro wg kursu średniego z

tabel NBP z dnia 31 grudnia każdego roku. Podstawowe pozycje rachunku

zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych pokazano w euro po

przeliczeniu wg średniego kursu obliczonego, jako średnia arytmetyczna

kursów średnich NBP w publikowanych tabelach obowiązujących na ostatni

dzień każdego miesiąca w danym okresie.

Raport powinien zostać przekazany do Komisji
Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo
MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

[Dowiedz się więcej]