WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 228,00 28 883,00 10 896,00 7 213,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 482,00 11 799,00 3 146,00 2 947,00
III. Zysk (strata) brutto 12 368,00 12 551,00 3 117,00 3 134,00
IV. Zysk (strata) netto 10 117,00 10 496,00 2 550,00 2 621,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 751,00 7 787,00 2 710,00 1 945,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 163,00 -4 877,00 -1 806,00 -1 218,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 224,00 -2 419,00 -1 317,00 -604,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 637,00 491,00 -413,00 123,00
IX. Aktywa trwałe 19 565,00 16 042,00 4 908,00 3 869,00
X. Aktywa obrotowe 46 391,00 30 897,00 11 637,00 7 452,00
XI. Aktywa razem 65 956,00 46 938,00 16 544,00 11 322,00
XII. Kapitał własny 53 086,00 27 708,00 13 316,00 6 683,00
XIII. Kapitał zakładowy 1 265,00 1 265,00 317,00 305,00
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 869,00 19 231,00 3 228,00 4 639,00
XV. Zobowiazania długoterminowe 210,00 266,00 53,00 64,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 12 659,00 18 965,00 3 175,00 4 575,00
XVII. Pasywa razem 65 956,00 46 938,00 16 544,00 11 322,00
XVIII. Liczba akcji w tys. szt. 12 650,00 12 650,00 12 650,00 12 650,00
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,80 0,83 0,20 0,21
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 4,20 2,19 1,05 0,53
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dane bilansowe przeliczone na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez

Prezesa NBP na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, który na

dzień bilansowy wynosił:na dzień 30.06.2011 – 3,9866 złna

dzień 30.06.2010 – 4,1458 złDane rachunku zysków i

strat oraz rachunek przepływów pieniężnych przeliczone na EURO wg kursu

ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez

Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca:za

pierwsze półrocze 2011 – 3,9673 złza pierwsze

półrocze 2010 – 4,0042 zł

[Dowiedz się więcej]