WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze / 2010 półrocze / 2011 półrocze / 2010
I. Przychody ogółem 120 567,00 87 325,00 30 390,00 21 808,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 686,00 34 873,00 6 726,00 8 709,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 749,00 28 173,00 4 978,00 7 036,00
IV. Zysk (strata) netto przypisana jednostce dominującej 17 109,00 25 396,00 4 313,00 6 342,00
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 24 751,00 27 201,00 6 239,00 6 793,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -51 071,00 -13 040,00 -12 873,00 -3 257,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 300,00 -46 229,00 -1 588,00 -11 545,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 744,00 61 996,00 14 555,00 15 483,00
IX. Przepływy pieniężne netto razem 373,00 2 727,00 94,00 681,00
X. Aktywa razem 1 485 885,00 1 413 511,00 372 720,00 356 920,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 272 237,00 408 195,00 68 288,00 103 072,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 537 582,00 345 438,00 134 847,00 87 225,00
XIII. Kapitał własny 676 066,00 659 878,00 169 585,00 166 623,00
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 627 729,00 614 443,00 157 460,00 155 151,00
XV. Kapitał akcyjny 20 500,00 20 500,00 5 142,00 5 176,00
XVI. Liczba akcji w sztukach 20 499 953,00 20 499 953,00 20 499 953,00 20 499 953,00
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję 0,83 1,40 0,21 0,35
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 30,62 29,97 7,68 7,57

[Dowiedz się więcej]