WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 169,00 41 164,00 18 947,00 10 280,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 229,00 -571,00 562,00 -143,00
III. Zysk (strata) brutto 2 697,00 777,00 680,00 194,00
IV. Zysk (strata) netto 1 892,00 523,00 477,00 131,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 644,00 1 161,00 -2 935,00 290,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 055,00 302,00 -518,00 75,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 033,00 -14 479,00 260,00 -3 616,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -12 666,00 -13 016,00 -3 193,00 -3 251,00
IX. Aktywa, razem 126 366,00 121 902,00 31 698,00 30 781,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 520,00 35 316,00 11 167,00 8 918,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 227,00 2 988,00 809,00 754,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 671,00 27 110,00 9 199,00 6 845,00
XIII. Kapitał własny 81 846,00 86 586,00 20 530,00 21 863,00
XIV. Kapitał zakładowy 9 959,00 9 848,00 2 498,00 2 487,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 959 159,00 9 848 159,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,05 0,05 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,05 0,05 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,22 8,79 2,06 2,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,22 8,79 2,06 2,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,70 1,40 0,18 0,35

[Dowiedz się więcej]