WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 372,00 15 818,00 5 135,00 3 950,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 402,00 2 125,00 605,00 531,00
III. Zysk (strata) brutto 2 444,00 2 440,00 616,00 609,00
IV. Zysk (strata) netto 2 294,00 2 269,00 578,00 567,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 664,00 1 071,00 420,00 268,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 381,00 -3 078,00 -600,00 -769,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 501,00 -581,00 -1 135,00 -145,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 218,00 -2 587,00 -1 315,00 -646,00
IX. Aktywa, razem 66 141,00 64 822,00 16 591,00 16 368,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 999,00 7 520,00 2 007,00 1 899,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 116,00 0,00 29,00 0,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 962,00 5 872,00 1 496,00 1 483,00
XIII. Kapitał własny 58 142,00 57 302,00 14 584,00 14 469,00
XIV. Kapitał zakładowy 1 385,00 1 385,00 347,00 350,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 13 850 000,00 13 850 000,00 13 850 000,00 13 850 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,17 0,16 0,04 0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ w euro) 0,17 0,16 0,04 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,20 4,14 1,05 1,00
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,20 4,14 1,05 1,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w euro) 0,33 0,12 0,08 0,03

[Dowiedz się więcej]