WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 016 742 961 727 251 588 240 270
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 726 22 249 7 603 5 558
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 065 11 180 6 202 2 793
IV. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 20 457 7 072 5 062 1 767
V. Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych -93 0 -23 0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 187 15 063 12 913 3 763
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 195 185 117 -3 760 46 248
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 558 -212 471 -6 324 -53 082
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 11 434 -12 291 2 829 -3 071
X. Aktywa, razem 834 223 749 146 189 115 187 897
XI. Zobowiązania i rezerwy 538 073 452 613 121 979 113 522
XII. Zobowiązania długoterminowe 52 819 36 139 11 974 9 064
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 385 402 303 305 87 369 76 073
XIV. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 296 458 295 810 67 206 74 194
XV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych -308 2 -70 1
XVI. Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 525 3 900
XVII. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVIII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 0 0 0
XIX. Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0 962 227 0 962 227
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,62 0,91 0,65 0,23
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 38,13 38,04 8,64 9,54

[Dowiedz się więcej]