WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 364 24 761 7 761 6 186
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 859 3 295 955 823
III. Zysk (strata) brutto 4 032 3 551 998 887
IV. Zysk (strata) netto 3 805 3 305 942 826
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 888 3 131 1 210 782
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 399 -4 813 -1 336 -1 202
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 858 -2 173 -955 -543
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 369 -3 855 -1 081 -963
IX. Aktywa, razem 68 395 68 453 15 505 17 285
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 620 8 282 1 954 2 091
XI. Zobowiązania długoterminowe 116 160 26 40
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 771 6 021 1 308 1 520
XIII. Kapitał własny 59 775 60 171 13 551 15 194
XIV. Kapitał akcyjny 1 385 1 385 314 350
XV. Liczba akcji (w szt.) 13 850 000 13 850 000 13 850 000 13 850 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,27 0,24 0,07 0,06
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,32 4,34 0,98 1,10
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,33 0,12 0,07 0,03

[Dowiedz się więcej]