WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 123 854 69 878 30 647 17 458
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 246 1 843 1 298 460
III. Zysk (strata) brutto 5 905 3 486 1 461 871
IV. Zysk (strata) netto 4 326 2 654 1 070 663
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 447 -2 408 -4 070 -602
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 474 -964 117 -241
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 689 -14 613 -1 160 -3 651
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -20 662 -17 985 -5 113 -4 493
IX. Aktywa, razem 121 336 121 902 27 506 30 781
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 947 35 316 8 376 8 918
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 227 2 988 732 754
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 28 309 27 110 6 418 6 845
XIII. Kapitał własny 84 389 86 586 19 131 21 863
XIV. Kapitał zakładowy 9 959 9 848 2 258 2 487
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 959 159 9 848 159
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,43 0,27 0,11 0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,43 0,27 0,11 0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,47 8,79 1,92 2,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,47 8,79 1,92 2,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,70 1,40 0,17 0,35
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 90 126 49 586 22 301 12 388
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 758 339 1 177 85
XXIII. Zysk (strata) brutto 6 555 2 298 1 622 574
XXIV. Zysk (strata) netto 5 348 1 831 1 323 457
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 990 -4 415 -3 709 -1 103
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 931 -150 478 -37
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 849 -13 793 -1 695 -3 446
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -19 908 -18 358 -4 926 -4 586
XXIX. Aktywa, razem 102 160 101 141 23 159 25 539
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 644 19 186 4 907 4 845
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 133 16 538 4 111 4 176
XXXIII. Kapitał własny 80 516 81 955 18 253 20 694
XXXIV. Kapitał zakładowy 9 959 9 848 2 258 2 487
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 9 959 159 9 848 159
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,54 0,19 0,13 0,05
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,54 0,19 0,13 0,05
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,08 8,32 1,83 2,10
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,08 8,32 1,83 2,10
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,70 1,40 0,17 0,35

[Dowiedz się więcej]