WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 114 028 93 819 28 216 23 439
II. Koszt własny sprzedaży 75 926 67 762 18 787 16 929
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 526 1 391 2 605 348
IV. Zysk (strata) brutto 9 063 -1 234 2 243 -308
V. Zysk (strata) netto 8 433 -2 103 2 087 -525
VI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,33 0,08 0,08 0,02
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 754 8 226 3 156 2 055
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 085 -5 552 -6 702 -1 387
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 052 -7 137 3 230 -1 783
X. Aktywa razem 178 504 128 006 40 466 32 106
XI. Zobowiązania razem 91 891 57 608 20 831 14 449
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 64 395 43 094 14 598 10 809
XIII. Kapitał własny 86 612 70 398 19 635 17 657
XIV. Kapitał podstawowy 51 000 51 000 11 561 12 792
XV. Liczba akcji w sztukach 25 500 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000
XVI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,40 2,63 0,77 0,66
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finanoswego
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 565 62 416 17 214 15 593
XVIII. Koszt własny sprzedaży 46 692 41 444 11 554 10 354
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 951 5 678 978 1 419
XX. Zysk (strata) brutto 3 014 3 882 746 970
XXI. Zysk (strata) netto 2 900 3 100 718 774
XXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,11 0,12 0,03 0,03
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 448 8 020 2 090 2 004
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 897 -6 995 -4 676 -1 748
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 116 -4 531 2 256 -1 132
XXVI. Aktywa razem 132 624 135 321 30 065 33 941
XXVII. Zobowiązania razem 56 296 62 235 12 762 15 609
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 622 52 458 10 116 13 157
XXIX. Kapitał własny 76 328 73 086 17 303 18 331
XXX. Kapitał podstawowy 51 000 51 000 11 561 12 792
XXXI. Liczba akcji w sztukach 25 500 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000
XXXII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,99 2,87 0,68 0,72